SolarGroup Romania RO
solargroup logo

Öntözési rendszerek napelemmel pályázat

A pályázat célja megújuló energia (nap/szélenergia) hasznosítása az öntözésfejlesztési beruházások során.

 A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16

Csak napelem külön nem támogatható!

Műszaki szakmai elvárások

A) projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:
  1. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.
  2. A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait az abban foglaltaknak megfelelően ki kell tölteni.
  3. A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet) foglaltaknak.
  4. A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:
    1. 50 millió Ft teljes projektösszeg, ill. az alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása kötelező.
    2. 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező. A későbbiekben meghirdetésre kerülő, Vidékfejlesztési Program fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (VP2-6.1.1-16) alintézkedése szerint kiírt pályázati felhívásban támogatott fiatal mezőgazdasági termelő rendelkezhetnek úgy, hogy a VP2-6.1.1-16 alintézkedés szerinti pályázati felhíváshoz benyújtott üzleti terv releváns részei figyelembe vehetők a jelen pályázati felhívás értékelése során.

 

 

5. A kedvezményezett köteles a támogatott projekt vonatkozásában, a külön IH közleményben meghatározott adatok vonatkozásában adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség bázisadata:

       a) A kedvezményezett teljes  lezárt – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt –             üzleti évéből származó adatok;

       b) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott építési-műszaki  tervdokumentációban vagy vonatkozó technológiai tervben szereplő adatok. Az IH az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről külön közleményben rendelkezik.

6. A projektnek meg kell felelnie a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.)

Korm. rendeletben, illetve az 1305/2013/EU rendeletben foglaltaknak.

7. A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben, illetve – jelen felhívás eltérő rendelkezése hiányban – az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek. 

Amennyiben a támogatást igénylő a megvalósítandó projekt tekintetében rendelkezik jogerős vízjogi engedéllyel, akkor ezt kell benyújtania a támogatási kérelemmel egyidejűleg. Amennyiben a vízjogi engedély, vagy a vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentum nem a támogatást igénylő, hanem öntözési szolgáltató nevére szól, úgy a támogatási kérelemhez szükséges az öntözési szolgáltatóval kötött – legalább a fenntartási időszak végéig szóló – szerződést is csatolni, amelynek tartalmaznia kell az öntözési szolgáltató hozzájárulását a támogatást igénylő támogatási kérelmének benyújtásához.

Megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások

1. A kötelező fenntartási idő alatt a támogatott projektet a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.

2. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a Magyart Államkincstár (továbbiakban: Államkincstár) által rendszeresített és az Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélhető.

3. A kifizetési igénylésekkel csak annyi anyagi költség kerülhet elszámolásra – a hozzá kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt – amennyi anyag a támogatott projekttel kapcsolatosan ténylegesen és igazoltan felhasználásra került.

4. Valamennyi technológiai elemnek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie, továbbá a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján a beépített anyagoknak teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkezniük.

5. Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó:

a. A támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezése és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik, a 2. számú mellékletben meghatározott értékig. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.

b. 2017. december 1. előtt benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában ugyancsak a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY szerinti referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.

c. 2017. december 1. napjától benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni.

6. Építési projekt esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési igényléshez.

 

5. A kedvezményezett köteles a támogatott projekt vonatkozásában, a külön IH közleményben meghatározott adatok vonatkozásában adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség bázisadata:

       a) A kedvezményezett teljes  lezárt – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt –             üzleti évéből származó adatok;

       b) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott építési-műszaki  tervdokumentációban vagy vonatkozó technológiai tervben szereplő adatok. Az IH az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről külön közleményben rendelkezik.

6. A projektnek meg kell felelnie a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.)

Korm. rendeletben, illetve az 1305/2013/EU rendeletben foglaltaknak.

7. A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben, illetve – jelen felhívás eltérő rendelkezése hiányban – az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek. 

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot!

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatást nyújthatnak be:

1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:

a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)

Felhívjuk a figyelmet, hogy ŐCSG esetében támogatási kérelmet csak a gazdaság képviseletére jogosult tag nyújthat be!

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést. 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1. napjától 2022. december 30. napjáig van lehetőség. 

A pályázat nyitott egész évben alábbi beadási dátumokkal:

2022. április 4.
2022. június 3.
2022. augusztus 4.
2022. október 4.
2022. december 30.  

Vegye fel velünk a kapcsolatot !

Pályázat