Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.7-21

A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására.

Kedvező termőhelyi és klimatikus adottságainknak, földrajzi elhelyezkedésünknek, illetve a szakemberek tudásának köszönhetően a hazai gabona- és más szántóföldi növények termelése biztosítja a folyamatos hazai ellátást, emellett az ágazat jelentős exportkapacitással is rendelkezik. A klímaváltozásnak a terméseredményekre és minőségre kiható fokozódó globális hatásai, a világpiaci áringadozás, és az energia-függőség napjainkra stratégiai kérdéssé tették a megfelelő színvonalú termelési rendszerek, illetve tárolási technológiák alkalmazását, amelyek nélkül hosszútávon a biztonságos élelmiszerellátás is veszélybe kerülhet. Az új kihívásoknak akkor tud megfelelni az ágazat, ha a legkorszerűbb technológiai berendezésekkel felszerelt üzemek állnak rendelkezésre.

A Felhívás támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez. A támogatás kiterjed a megújuló energiaforrások alkalmazásának az ösztönzésére, felújítás esetén az energiahatékonyságot növelő technológiák alkalmazására. A Felhívás további célja a vidéki térségekben a meglévő munkahelyek megőrzése, a fiatal gazdálkodók kiemelt támogatása.

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó
2-es és 5-ös vidékfejlesztési prioritásokhoz, illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz
kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:

2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági
üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a
piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából.
Keretösszege: 36 Mrd Ft

2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének
megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése.
Keretösszege: 10 Mrd Ft

5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának
fokozása.
Keretösszege: 4 Mrd Ft

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti
fókuszterületi megosztás szerint 50 Mrd Ft.

Amennyiben bármelyik fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban:
IH), a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja, illetve dönthet úgy, hogy a
továbbiakban csak az egyik célterülethez tartozó tevékenységekre fogad be támogatási kérelmeket vagy
csak az egyik célterülethez kapcsolódó költségeket ismeri el elszámolható költségként.

Jelen Felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott projektek várható száma 100-150 db.

Önállóan támogatható tevékenységek

A) célterület: Terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, terménytisztítók, és
terménytárolók technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák
létesítése, beszerzése és technológiai felújítása.

a. Terményszárítók létesítése, kapacitásnövelése (például: mobil és folyamatos üzemű
szárítóberendezések, vízszintes szalagos szárítók).

b. Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítése, kapacitásnövelése.

c. Terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai felújítása, valamint az azok
üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák
létesítése, beszerzése és technológiai felújítása:

 • anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, szállítószalagok, rédlerek,
  szállítócsigák, surrantócsövek, beépített fogadógaratok, mechanikus üzemű (statikus
  és mobil) raktári felszedő- és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- és
  rakodógépek) beszerzése, létesítése vagy felújítása (az ömlesztett anyagok
  rakodására szolgáló rakodógépek, és a targoncák beszerzése önállóan nem
  támogatható tevékenységcsoportba tartozik);
 • porleválasztás gépeinek (például: gravitációs porleválasztók, centrifugális
  porleválasztók, porleválasztó ciklon, garatelszívó berendezések) beszerzése,
  létesítése vagy felújítása;
 • a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: esésgátlók, páragátló
  technológia, ventilátorok, mobil ventilátorok, hűtők, szellőztető-padozatok,
  légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló csigák, keverő berendezések, szóróterítő berendezések) beszerzése, létesítése vagy felújítása;
 • fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, mobil garat beszerzése;
 • síktárolók padozatának és oldalfalainak javítása, légbeömlő nyílások létesítése,
  tetőszerkezet cseréje;
 • silók kupolaszigetelése;
 • telephelyenként egy előtároló felújítása;
 • silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása;
 • terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása, szenzorok
  (páratartalom-érzékelő, gázkoncentráció-mérő stb.) telepítése.

B) célterület: Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának
javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

Meglévő terménytisztítók, terményszárítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb
meglévő épületek (például: kezelőhelyiségek, szociális épületek) energetikai hatékonyságnövelés
céljából történő felújítása és korszerűsítése:

 • Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati
  melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új,
  energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Terményszárítók, terménytisztítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb épületek
(például: kezelőhelyiségek, szociális épületek) energiaigényének fedezése megújuló energia
előállításával:

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy
  teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.
  (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,
  geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia
  felhasználása)

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása
igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve
amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának
kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a
hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott
fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

1. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a. Projekt előkészítés:

 • szakmai előkészítés,
 • közbeszerzés;

b. Mérnöki feladatok;
c. Projektmenedzsment;
d. Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

2. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás A) célterületén önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a. A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés a Felhívás 5.7 pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magába foglalja a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra (lásd: Fogalomtár) megvalósítását;

b. terményszárító vagy terménytisztító üzemenként egy tranzittároló létesítése vagy felújítása;

c. termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek (például: termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők) beszerzése;

d. telephelyenként egy, maximum 50 m2 méretű kezelőhelyiség, vezérlőépület létesítése;

e. telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy felújítása;

f. üzemen belüli anyagmozgatás gépei: az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, targoncák - a Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozással.

3. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás A) célterületének a) vagy b) pontjában szereplő (terményszárítók, illetve tisztítók létesítése) önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a. terménytároló létesítése;

b. előtároló létesítése.

Különösen nem támogatható:

 • erőgépek, traktorok, továbbá jellemzően az üzem területén kívül használt szállítóeszközök, személy- és tehergépjárművek beszerzése;
 • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. dokumentum 8.6. pontja tartalmazza.

A kedvezményezett projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 24. hónap utolsó napja.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében az üzemméret meghatározása szempontjából az alábbiak kerülnek figyelembe vételre a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre vonatkozóan:

 • támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamennyi tag
  ŐCSG-n belüli tevékenységét érintő TERA kérelme alapján számolt üzemméret,
 • TERA területen kívüli minden olyan - az ŐCSG-n belüli
  tevékenységgel érintett - földterület, ahol a támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamely tag mezőgazdasági tevékenységet folytat, amit a földterület fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási jogkörben igazol,
 • támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamennyi tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érintő tenyészetére vonatkozóan az ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az éves átlaglétszám,
 • a nem ENAR bejelentés köteles állatállomány esetén minden olyan tenyészet éves állatlétszáma, amely a támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamely tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érinti. Az éves átlaglétszám az, amit az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa igazol.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ŐCSG esetében támogatási kérelmet csak a gazdaság képviseletére jogosult tag nyújthat be.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 10. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében a gazdaságban részt vevő valamennyi tag az ŐCSG-n belüli tevékenységgel érintett, mezőgazdasági termeléséből származó nettó árbevételének meghatározásakor, a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon.

Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában[...].

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján –előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében egy támogatási kérelem alapján részesíthető támogatásban, amely több célterületre is vonatkozhat. Amennyiben a korábbi támogatási kérelmét a támogatást igénylő visszavonja vagy elutasításra kerül, úgy a támogatást igénylő jogosult újabb támogatási kérelem benyújtására.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 2. napjától 2021. szeptember 27. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

Első szakasz: 2021. augusztus 2. - 2021. augusztus 16.
Második szakasz: 2021. augusztus 17. - 2021. augusztus 30.
Harmadik szakasz: 2021. augusztus 31. - 2021. szeptember 13.
Negyedik szakasz: 2021. szeptember 14. - 2021. szeptember 27.

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege támogatást igénylőnként minimum 50 millió Ft, maximum 1 Mrd Ft.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy amennyiben a Felhívás keretében nem támogatott, de a támogatási kérelemben megjelölt tételek után igényelt támogatások levonását követően a jóváhagyható támogatás összege az igényelhető minimum határ alá kerül, az a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után!

 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
vallalkozasokank_solargroup

Felkeltette érdeklődését a pályázat?

Írjon nekünk!

  A Küldés gomb megnyomásával hozzájárul, hogy a Solargroup Energy Kft. a megadott személyes adatait megkeresés céljából (telefon, e-mail) az adatkezelési tájékoztató alapján kezelje.